4.24.2017

Stylus-17 • 94 •


 Pose 
Artis - Caged  @ Pose fair 2017 
 Body 
Hair Tableau Vivant \\ Fae hair - Blondsc88
Head Bento CATWA 
Mesh Body Maitreya Mesh B. - Lara
• Clothe •
[RARE]*AGATA* Cathy bra-Maitreya +Hud @ K9
[RARE]*AGATA* Cathy garter-Maitreya +Hud @ K9
[RARE]*AGATA* Cathy thong--Maitreya +Hud @ K9